اینستاگرامشبکه های اجتماعی

ﻣﺪال ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ال آﺑﻰ رﻧﮕﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭼﮏ ﻣﺎرک اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮى اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد. اﯾﻦ ﻣﺪال ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى اﺳــﺖ و ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد و ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺪال،ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺧﻮد در اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎراﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
official و… ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣــﺪال آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن اﯾﻦ ﻣﺪال ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ رد ﺷﻮد .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﯿﺶ از 5000 ﻧﻔــﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪال را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﺰارش اﺳﭙﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻰ روى ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﺒﻰ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ روش را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ:

1. اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام را در دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ.

2. از ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روى آﯾﮑﻮن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮى ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

3. از ﺑــﺎﻻ، ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ روى آﯾﮑــﻮن ﻫﻤﺒﺮﮔﺮى ﻣﻨﻮى اﺻﻠﻰ ﻓﺸــﺎر دﻫﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Settings را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

4. ﺻﻔﺤــﻪ را ﮐﻤــﻰ ﺑــﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳــﮑﺮول ﮐﻨﯿــﺪ و ﮔﺰﯾﻨــﻪ Request Verification را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

5. در ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎم ﻣﺴــﺘﻌﺎر ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﮔﺮوﻫﻰ را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

6. در ﭘﺎﯾــﺎن روى ﮔﺰﯾﻨــﻪ Choose File ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮى از ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ (در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ) ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ (ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳــﻤﻰ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) را ﺑﺎرﮔﺬارى ﮐﻨﯿﺪ.

7. روى ﮔﺰﯾﻨﻪ Send ﻓﺸــﺎر دﻫﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗــﺎ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام در ﺧﺼــﻮص اﻋﻄﺎى ﻣــﺪال ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﮐﺎرﺑﺮى ﺷــﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺟــﻪ: ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﯾــﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨــﺪه اﯾﻦ ﻣــﺪال را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮى ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﺪال اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺸــﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ زﻣﺎن ﺑﻨﺪى ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺒﺮد.

برچسب ها

علی رحمانی

سازنده سایت و کانال زتاتک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن