گجت نیوز

گجت نیوز بخش ۱

گجت Snore Circle

گجت شماره 1

ﮔﺠﺖ ﺧﺮوﭘﻒ

ﺧﺮوﭘﻒ ﯾﮑﻰ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮاى ﺳــﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺧﺮوﭘﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎى ﺣﻠﻖ ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب و ﺗﻨﮓ ﺷــﺪن ﻣﺠﺮاى ﺗﻨﻔﺴــﻰ روى ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﺘﺎزﮔﻰ ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﻰ، ﮔﺠﺘــﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﺳﻨﻮر ﺳﯿﺮﮐﻞ (Snore Circle) ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻤﻌﮏ ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮوﭘﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻨﻮر ﺳﯿﺮﮐﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻓﺮد در ﺣﺎل ﺧﺮوﭘﻒ اﺳﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﺻﺪاﻫﺎى رﯾﺰ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﻮاج از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﺎﯾﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺐ واگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﺼﺐ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺠﺮاى ﺣﻠﻖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮا را ﺻﺎدر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺧﺮوﭘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺳﻨﻮر ﺳﯿﺮﮐﻞ 119 دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد.

گجت شماره 2

اﺳﮑﻨﺮ ﺣﺮﻓﻪ اى

ﺳﯿﺰر آرا (Czur Aura)ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺪرک، ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺘﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدع ﻣﺪرک، ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﯾﺎ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺘﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد و ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را زﯾﺮ آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﺳــﯿﺰر آرا ﺑــﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﮋه ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﻰ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ، وﻗﺘﻰ ﮐﺘﺎﺑﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺤﺎت در دو ﻃﺮف اﻧﺪﮐﻰ ﺧﻤﯿﺪﮔﻰ دارد. اﯾﻦ اﺳــﮑﻨﺮ ﺑﺨﻮﺑﻰ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و

گجت Czur Aura

ﺗﺼﻮﯾﺮى اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺰر آرا ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را در دو ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳــﮑﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎر دادن ﭘﺪال ﻓﺸﺎرى اﯾﻦ ﮔﺠﺖ، دﺳــﺘﻮر اﺳــﮑﻦ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫــﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ، ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ ﮔﺠﺖ 1/5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﻰ299 دﻻر اﺳﺖ.

گجت Capsule II

گجت شماره 2

ﺳﯿﻨﻤﺎى ﺟﯿﺒﻰ اﻧﺪروﯾﺪى

ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﺒــﻮﻻ ﺑﺘﺎزﮔﻰ ﺧﺒــﺮ از ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺤﺼــﻮل ﺟﺪﯾــﺪ ﺧﻮد ﺑــﺎ ﻧﺎم ﮐﭙﺴــﻮل ٢ (Capsule II) داده ﮐــﻪ ﯾﮏ ﺳــﯿﻨﻤﺎى ﺟﯿﺒﻰ اﻧﺪروﯾﺪى اﺳــﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮى را ﺗﺎ اﺑﻌــﺎد 100اﯾﻨﭻ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﻨﺪ و روى ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﮔﺠﺖ، 36اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾــﺪى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫــﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ دارد و

ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ، ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﺗﺮى ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﻰ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ در 2/5ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژى آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درﮔﺎه HDMI ﻣﻮﺟﻮد روى ﮐﭙﺴﻮل 2 ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎى ﺑﺎزى را ﺑﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺸﺖ واﺗﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻى ﺻﺪا دارد و ﻣﻰ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاى ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى اﯾﻦ ﮔﺠﺖ 649دﻻرى اﺳﺖ.

علی رحمانی

سازنده سایت و کانال زتاتک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن