برنامه نویسی

اموزش HTML و CSS بخش ۱

سر فصل ها

  •  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺳﻨﺪ
  •  اﯾﺠﺎد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی BODY,HTML,HEAD
  •  اﯾﺠﺎد ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻂ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

ﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ (ﻓﺎﯾﻞ) HTML را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای اﯾﻦ ﺗﮓ ﺑﺎﺷﺪ:

<DOCTYPE html!>

ﺗﮓ DOCTYPE ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺗﮓ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﻏﻠﺐ ﺗﮓ ﻫﺎی HTML ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺣﺮوف ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت DOCTYPE ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ DOCTYPE ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﮓ دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮓ DOCTYPE ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮓ DOCTYPE ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮورﮔﺮ <DOCTYPE html!> را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ از HTML5 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ در روز ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ HTML ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺪHTML اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ HTML ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ DOCTYPE ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺪ HTML ﺧﺎﻟﺺ در ان ﻧﺤﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روش از اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪHTML4.01 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪDOCTYPE از ﺗﮓ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮHTML ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﺗﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

<“DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C/DTD HTML 4.01 Transitional//EN””http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd!>

اﮔﺮ از XHTML اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

“DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C/DTD XHTML 1.0 Transitional//EN>

<“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- transitional.dtd”

اﮔﺮ از ﮐﺪ XHTML اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮓ DOCTYPE را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ایجاد HTML , HEAD و BODY

ﺗﻤﺎم ﮐﺪ HTML ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﮓ DOCTYPE ﺑﺎﯾﺪ درون ﺗﮓ دو ﻃﺮﻓﻪ <html> ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﮓ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺗﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ان درون ﯾﮏ ﺗﮓ ﺑﺎز و ﯾﮏ ﺗﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ی ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﮓ ﺑﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دارای ﯾﮏ اﺳﻠﺶ اﺳﺖ. ﺗﮓ ﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ <html> ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ: <html> </html> . اﯾﻦ دو ﺗﮓ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ دور دﯾﮕﺮ ﺗﮓ ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ: ﯾﮏ Head و ﯾﮏ Body . ﻗﺴﻤﺖ Head ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮓ دو ﻃﺮﻓﻪ <head>
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺎوی ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ (page title) اﺳﺖ. ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﻣﺮورﮔﺮ و روی دﮐﻤﻪ ﻧﻮار وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮓ ﻫﺎی <meta> ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻂ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ Body ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮓ دو ﻃﺮﻓﻪ <body> ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ وب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮ در ان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﮓ ﻫﺎی <html>,<head> و <body> ﻫﻤﮕﯽ در HTML دﻟﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ان ﻫﺎ در XHTML ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه در XHTML ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ارﮔﻮﻣﺎن ﺑﻪ <html> اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎم XML ان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮓ <html> در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ XHTML را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:

<“html xlmns=”http://wwww.w3.org/1999/xhtml>

ﺗﻤﺮﯾﻦ

در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﻟﮕﻮی HTML5 را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر، ﻧﺖ ﭘﺪ وﯾﻨﺪوز را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ( ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ Notepad++ ﯾﺎ Dradmweaver ) .
در ﻧﺖ ﭘﺪ ﻣﻨﻮی Format را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ Word Wrap ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ روی ان ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن Word wrap ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ان ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ++Notepad ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ Word Wrap در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی view ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ Word wrap را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه Notepad یا ++Notepad ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ را ﺑﺮاﺑﺮ HTML5 ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:

<DOCTYPE html!>

ﮐﻠﯿﺪ enter را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

<html>

<head>

ﮐﻠﯿﺪ enter را ۲ ﯾﺎ ۳ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

<head/>

<body>

ﮐﻠﯿﺪ enter را ۲ ﯾﺎ ۳ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:

<body/>

<html/>

اکنون فایل خود را با نام index و پسوند html دخیر کنید.

اﮐﻨﻮن ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﺳﻨﺪ HTML ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ. (در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد)

ایجاد پاراگراف ها و شکست های خط

درون قسمت <body> سند خود متنی را تایپ می کنید که می خواهید درون صفحه وب ظاهر شود. هر پاراگراف متن باید درون یک تگ دوطرفه مشخص کننده نوع ان قرار بگیرد.
اصلی ترین نوع پاراگراف، پاراگراف بدنه است که با تگ <p> مشخص می شود. این تگ دو طرفه است و بنابراین متن پاراگراف بین یک <p> و یک <p/>قرار می گیرد.

در HTML اگر <p/> را حذف کنید مشکلی به وجود نمی اید اما در XHTML نمی توانید این کار را بکنید.

وقتی مرورگر یک صفحه وب را نشان می دهد یک فاصله سفید بین پاراگراف ها قرار می دهد: 

این فاصله معمولا باعث راحت تر خوانده شدن متن می شود اما در بعضی مواقع مشکل ساز می شود مانند زمانی که یک ادرس را وارد میکنید. که این فاصله اضافی باعث سخت خوانده شدن متن می شود.

برای ایجاد یک شکست خط ( یعنی شروع از خط بعدی ) بدون این که یک پاراگراف جدید ایجاد کنید ( و  در نتیجه جلوگیری از ایجاد فاصله
اضافی ) از تگ <br > استفاده می کنیم. این تگ یک طرفه است و در داخل یک پاراگراف ، در انتهای هر خط قرار میگیرد به این صورت :

<p> ZetaTech_iR<br >

<Telegram Channel : ZetaTech_iR</p

در XHTML شکست خط به با استفاده از تگ <br/> صورت میگیرد. اسلش و space در این تگ برای مشخص کردن این که این یک تگ خود بسته است ضروری و لازم است. در XHTML تگ های یک طرفه باید با اسلش تمام شوند تا مشخص کنند ان ها یک تگ خود بستههستنند. فاصله ی بین متن و اسلش انتهایی هم لازم است.

تمرین

در این تمرین متنی را به فایل HTML خود اضافه می کنیم و سپس ان را در مرورگر خود مشاهده میکنیم.

اماده سازی

از فایل index.html که در تمرین قبلی ساختیم در این تمرین استفاده میکنیم.

معمولا صفحه اول وب باید دارای یکی از نام های  index.html ,  index.htm , default.htm یا default.htm ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ادرس ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را در ﻧﻮار ادرس ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ را وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل https://www.zetatech.ir ﺑﻪ ﺟﺎی https://www.zetatech.ir/index.html ) اﻏﻠﺐ ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺻﻔﺤﻪ index ﯾﺎ default در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ index را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻞ index را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺖ ﭘﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ، در ﺻﻔﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

در داﺧﻞ ﻓﺎﯾﺐ ﻧﺖ ﭘﺪ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﯿﻦ ﺗﮓ ﻫﺎی <body> و <body/> ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

<p> welcome to the ZetaTech! We hope you will find our site a useful resource for becoming a better programmer. </p>

<p> Our main posts is in our telegram channel:</br>

http://www.t.me/zetatech_ir </p>

<p> Please stop by and browse our channel and website </p>

ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد دﮐﻤﻪ F5 را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ روش دﯾﮕﻪ ای ﺻﻔﺤﻪ را Refresh ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

جهت دیدن مطالب بیشتر به کانال تلگرامی زتاتک مراجعه نمایید !

علی رحمانی

سازنده سایت و کانال زتاتک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن